Hlavička zákona

Aktualizace:

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Ve znění:
zákona č. 81/2005 Sb. (s účinností od 23. února 2005),
zákona č. 61/2006 Sb. (s účinností od 1. ledna 2006),
zákona č. 186/2006 Sb. (s účinností od 1. ledna 2007),
zákona č. 216/2006 Sb. (s účinností od 22. května 2005).
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1 Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a) práva autora k jeho autorskému dílu,
b) práva související s právem autorským:
1.práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,
2.právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
3.právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
4.právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,
5.právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,
6.právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,
c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi,
d) ochranu práv podle tohoto zákona,
e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.