Autorské právo

Každý, kdo pracuje s audiem či videem, by měl alespoň rámcově něco vědět o ochraně autorských práv a předpisech souvisejících.
 
AUTORSKÝ ZÁKON
 
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
 
 

Autorský zákon

Hlava I
Právo autorské
Hlava II
Práva související s právem autorským
Hlava III
Zvláštní právo pořizovatele databáze
Hlava IV
Kolektivní správa práv
Hlava V
Souběh ochrany
Hlava VI
Ustanovení přechodná a závěrečná.
 
Změny zákonů
 
    
 
 
AKTUALIZACE A ZMĚNY
autorského zákona
 
Nová znění a změny v autorském zákoně a práv souvisejících od 1.1.2007
 

Aktualizace a změny od 1.1.2007

 
Hlavička zákona
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Ve znění: Aktualizace
Předmět práva autorského Aktualizace
Autorství Aktualizace
Vznik a obsah práva autorského Aktualizace
Výjimky a omezení práva autorského Aktualizace
Ochrana práva autorského Aktualizace
Úprava smluvních typů Aktualizace
Zvláštní ustanovení o některých dílech Aktualizace
Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu Aktualizace
Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu Aktualizace
Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu Aktualizace
Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání Aktualizace
Zvláštní právo pořizovatele databáze Aktualizace
Bezúplatné zákonné licence Aktualizace
Hlava III - Použití úpravy hlavy I Aktualizace
Kolektivní správa práv Aktualizace
Kolektivní správce Aktualizace
Oprávnění k výkonu kolektivní správy Aktualizace
Odnětí oprávnění Aktualizace
Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům Aktualizace
Kolektivní a hromadné smlouvy Aktualizace
Dohled ministerstva Aktualizace
Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem Aktualizace
Správní delikty Aktualizace
Hlava VII: Ustanovení přechodná a závěrečná Aktualizace
Příloha k zákonu č. 121/2000 Sb.
Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl Aktualizace
Poznámky pod čarou k zákonu č. 121/2000 Sb. Aktualizace
 
počítadlo.abz.cz